رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی

رزین های تعویض یونی ذرات کروی و جامدی هستند که می توانند یون های هدف (مانندکاتیون های کلسیم، منیزیم و آنیون هایی مانند نیترات ها، کربنات ها و …) را از آب ورودی حذف کند.این رزین ها در حذف انواع املاح و یون ها از آب کاربرد دارد.

رزین های کاتیونی (Cationic Ion-Exchange Resins):

این رزین ها برای حذف کاتیون ها (مانند عوامل موثر بر سختی آب) کاربرد دارند. در دو نوع مختلف موجود هستند. رزین های اسیدی قوی (STRONG ACID RESINS)  که جهت احیای آنها از اسید سولفوریک یا کلریدریک رقیق استفاده می شود و رزین های معمولی که توسط محلول نمک طعام بدون ید عملیات احیا روی آنها صورت می گیرد.

رزین های آنیونی (Anionic Ions Exchange Resins):

این رزین ها برای حذف آنیون ها (مانند نیترات، کربنات، سولفات و …) کاربرد دارند. در دو نوع مختلف موجود هستند. رزین های باز قوی (STRONG BASE RESINS) که جهت احیای آن ها از سود سوزآور رقیق استفاده می شود و یا رزین های معمولی که توسط محلول نمک طعام بدون ید عملیات احیا روی آن ها صورت می گیرد.

رزین های میکسبد (Mixbed Resins):

این رزین ها جهت کم کردن EC (هدایت الکتریکی آب) بعد از خروج آب از دیونایزر یا RO کاربرد دارد. این رزین ها قابل احیا نبوده و پس از افت کیفیت می بایست تعویض گردند.این رزین ها در حین حذف کاتیون های عامل سختی آب، یون های آهن را نیز حذف می کنند. جهت جلوگیری از خوردگی در خطوط لوله استیل، RO ها و هر جا که وجود آهن بعنوان یک عامل مخرب وجود داشته باشد به کار می آید.