شیر فیلتر شنی

شیر فیلتر شنی

شیر فیلتر شنی:

همانند شیرهای سختی گیر بوده ولی به جای ۵ حالت کارکرد دارای ۳ حالت می باشند. این شیرها برای فیلترهای استخری، ورودی آب مجتمع های مسکونی و خروجی سیستم های تصفیه فاضلاب کاربرد دارند. بر حسب سایز ورودی و خروجی، این شیرها دارای ظرفیتهای عبور آب مختلف هستند. اما یک اشتباه رایج در طراحی ها وجود دارد:

ظرفیت شیر الزاما معرف ظرفیت مخزن FRP متصل به آن نیست. مثلا  اگر ظرفیت عبور آب از شیر ۵ مترمکعب در ساعت است، اگر روی مخزن FRP کوچک با ظرفیت یک مترمکعب بر ساعت نصب شود، دیگر نمیتوان ظرفیت این سیستم را ۵ مترمکعب در ساعت درنظر گرفت.